مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

سیرمطالعاتی

سیر مطالعاتی چیست: درمراحل گزینش می رسیم به زمانی که از داوطلب دعوت می گرددبه مصاحبه، اگر مصاحبه شونده در زمینه های اعتقادی و سیاسی وسایرموارد قانونی آمده درگزینش از نظر کارشناس یا کارشناسان مصاحبه نظرمثبت و وضعیت مطلوب داشت ، پرونده وی به مرحله بعدی ارجا داده می شود وگرنه در این مرحله بسته به نوع دیدگاه کارشناسانه مصاحبه گر به وی وقت مصاحبه مجدد وبه اصطلاح طبق بند۲ ماده۲قانون گزینش نیاز به سیر مطالعاتی داردو معمولا از زمان ابلاغ به مدت یک ماه به وی مهلت داده می شود تا با مطالعه وبا آمادگی بیشتر مصاحبه مجدد گردد.

سیر مطالعاتی چیست:

درمراحل گزینش می رسیم به زمانی که از داوطلب دعوت می گرددبه مصاحبه، اگر مصاحبه شونده در زمینه های اعتقادی و سیاسی وسایرموارد قانونی آمده درگزینش از نظر کارشناس یا کارشناسان مصاحبه نظرمثبت و وضعیت مطلوب داشت ، پرونده وی به مرحله بعدی ارجا داده می شود وگرنه در این مرحله بسته به نوع دیدگاه کارشناسانه مصاحبه گر به وی وقت مصاحبه مجدد وبه اصطلاح طبق بند2 ماده2قانون گزینش نیاز به سیر مطالعاتی داردو معمولا از زمان ابلاغ به مدت یک ماه به وی مهلت داده می شود تا با مطالعه وبا آمادگی بیشتر مصاحبه مجدد گردد.منبع :
بازدید : ۲۰۹


مطالب مرتبط با این موضوع :